Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej i Biologicznej (2510)

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 03.02.2014 do 03.03.2014. Wyłożenie odbywa się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (IV piętro), w dni robocze od godz. 900 do godz. 1500, a w poniedziałki projektant udziela wyjaśnień.

Przyjmowanie uwag do projektu MPZP od dnia 03.02.2014 do 17.03.2014.

Uwagi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres Biura Rozwoju Gdańska